Sử dụng hằng số (constants) trong SQL

Hằng số là một tượng trưng nó đại diện cho một giá trị dữ liệu đặc trưng nào đó. Định dạng của hằng số phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của giá trị mà nó đại diện. Các hằng số cũng được gọi là các chữ. Dưới đây là một vài ví dụ của hằng số:

 • Character strings (các chuỗi ký tự không dấu):

‘Goc Kinh Nghiem’

‘Chao don cac ban’

 • Unicode strings (các chuỗi ký tự có dấu):

N‘Góc Kinh Nghiệm’

Chú ý: đối với hằng sử dụng ký tự có dấu, bắt buộc phải có ký tự N trước hằng.

 • Binary string constants (các hằng chuỗi nhị phân)

0x12Ef

0x364ADFFFGH

 • bit constants (các hằng bit) được đại diện bởi hai số 1 hoặc 0
 • datetime constants (các hằng ngày giờ):

‘May 15, 2011’

‘05/15/2011’

’15:30:24’

’05:15 PM’

 • integer constants (các hằng số integer – số nguyên):

2011

5

 • decimal constants (các hằng số decimal):

868.5

2.0

 • float & real constants (các hằng float và real):

232.7E6

0.4E-3

 • money constants (các hằng money)

$355

$2.4

 • uniqueidentifier constants (các hằng uniqeidentifier)

0xff19966f868b11d0b42d00c04fc964ff

‘6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF’

Đối với các hằng là số (number), để xác định giá trị dương hoặc âm thì dùng toán tử + hoặc –

+345

-$2344.55

-53.5E3

Sử dụng các hằng số trong Transact-SQL:

 • Sử dụng constant trong biểu thức toán học:
USE Northwind
SELECT UnitPrice, UnitPrice + 25 AS ModifiedPrice FROM Products
 • Dùng để so sánh với giá trị trong cột của bảng dữ liệu ở điều kiện WHERE:
USE Northwind
SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products WHERE ProductName = N'Chang'
 • Sử dụng để update giá trị của một cột bất kỳ:
USE Northwind
UPDATE Products
SET UnitPrice = 250000
WHERE ProductID = 1

Ghi chú: và còn rất nhiều ứng dụng khác nữa.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :eek:

 


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *