Lệnh load php extensions khi chạy file php từ command line

Chúng ta đôi khi cần thực thi file PHP từ command-line. Tuy nhiên, các extension của PHP trong file php.ini sẽ không được load lên khi chúng ta chạy PHP từ command-line. Chúng ta phải sử dụng lệnh dl() để load các extensions, sau đó mới sử dụng được các class của PHP. Các bạn có thể xem chi tiết lệnh dl() tại đây . Ví dụ mẫu như sau khi chạy sẽ phát sinh lỗi:

<?php
  $dsn = "mysql:host= localhost;dbname= abcdatabase";
  $dbh = new PDO($dsn, "username", "password");
?>

Khi chạy đoạn code trên, chúng ta sẽ bị lỗi

Class 'PDO' not found

Chúng ta cần load extension liên quan đến PDO để khắc phục lỗi trên như sau

<?php
  dl('php_pdo.dll');
  dl('php_pdo_mysql');
  $dsn = "mysql:host= localhost;dbname= abcdatabase";
  $dbh = new PDO($dsn, "username", "password");
?>

Code vui :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *