Cấu hình Virtual Host dùng WAMP trên Windows 7

Góc Kinh Nghiệm giả sử bạn cần cấu hình cho tên miền drupal7lab.com trỏ vào thư mục dự án web của các bạn chạy local. Để cấu hình virtual host dùng WAMP trên Windows 7, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

1. Chỉnh file hosts của Windows
– Bạn vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc
– Mở file hosts, bạn thêm vào dòng

127.0.0.1 				drupal7lab.com


2. Chỉnh file httpd.conf của Apache
– Các bạn click vào biểu tượng của WAMP

– Sau đó các bạn chọn Apache xong, rồi chọn tiếp httpd.conf như hình bên dưới:

– Trong file httpd.conf, bạn tìm đến đoạn text DocumentRoot “c:/wamp/www/”. Sau khi bạn tìm xong, bạn thêm đoạn text sau vào chỗ bên dưới đoạn DocumentRoot “c:/wamp/www/” của file httpd.conf

NameVirtualHost 127.0.0.1
<VirtualHost 127.0.0.1> 
ServerName localhost 
DocumentRoot "C:/wamp/www/"
</VirtualHost>

– Sau đó, bạn thêm tiếp đoạn text sau vào bên dưới đoạn text vừa thêm vào ở trên

 
<VirtualHost 127.0.0.1>
ServerName drupal7lab.com 
DocumentRoot "D:/Project/Drupal/Drupal7"
</VirtualHost>

– Tiếp tục, bạn tìm đoạn text <Directory /> trong file httpd.conf. Sau đó, bạn thêm tiếp đoạn text bên dưới vào phía sau <Directory />

 
<Directory "D:/Project/Drupal/Drupal7"> 
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None 
Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory>

Các bạn lưu ý là DocumentRoot “D:/Project/Drupal/Drupal7” là đường dẫn đến thư mục project của mình, các bạn sửa lại đường dẫn cho phù hợp với project các bạn

Cuối cùng, chúng ta có nội dung file như sau:

Xong rồi! Mở trình duyệt lên, gõ tên domain của bạn và enjoy!


One comment

  1. Bị lỗi “403 Forbiden” “You don’t have permission to access / on this server.”
    Chỗ
    “Options Indexes FollowSymLinks MultiViews” đổi thành “Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI”
    “AllowOverride None” đổi thành “AllowOverride All”
    Mới vào bình thường bạn ơi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *