So sánh verification và validation

QT (Quality Testing) = Verification + Validation

IEEE/ANSI định nghĩa verification là qui trình đánh giá một hệ thống hoặc một thành phần để xác định xem liệu các sản phẩm của một giai đoạn phát triển nhất định có đáp ứng được những yêu cầu được định tại thời điểm bắt đầu của giai đoạn đó không.

IEEE/ANSI định nghĩa validation là qui trình đánh giá một hệ thống hoặc một thành phần trong suốt quá trình phát triển hoặc lúc kết thúc của quá trình phát triển để xác định xem liệu nó có được làm ra đúng như những yêu cầu cụ thể như những yêu cầu lúc đầu đưa ra không.

Tóm lại:

  • Verification đảm bảo rằng “you built it right”.
  • Validation đảm bảo rằng “you built the right thing”.

Đây là 2 khái niệm rất thú vị, nếu chúng ta là lập trình viên thì nên tìm hiểu sâu hơn về 2 khái niệm này.  8-)


3 comments

    1. Uhm, chúng ta thường hay nghĩ, test là chỉ kiểm tra kết quả của phần mềm được tạo ra thôi, tức là sản phẩm được định hình. Nhưng thực sự trước khi được tạo ra thì nó phải trải qua gia đoạn verification để đảm bảo sẽ xây dựng một phần mềm đúng như ý định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *