Cách cấu hình XAMPP/Apache trên windows trỏ vào thư mục ngoài thư mục htdocs

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn cách cấu hình XAMPP/Apache trên windows để trỏ vào thư mục ngoài thư mục htdocs.

Mô tả

Bạn có tập tin Index.php với đường dẫn D:\Projects\LearningPHP\Index.php, với nội dung sau:

<?php
	echo "Hello PHP from Góc Kinh Nghiệm!";
?>

Bạn không thể chạy tập tin Index.php từ đường dẫn trên được, vì sau khi cài XAMPP thì thư mục mặc định sẽ là C:\xampp\htdocs và dĩ nhiên chúng ta phải đặt tập tin Index.php vào thư mục htdocs thì mới chạy được tập tin này với URL là http://localhost/index.php

Mong muốn

Phải chạy được tập tin Index.php từ thư mục D:\Projects\LearningPHP với URL như sau http://localhost/learningphp/index.php

Cách thực hiện

 • Bước 1: mở tập tin C:\xampp\apache\conf\httpd.conf
 • Bước 2: bạn tìm đến chỗ đoạn code bên dưới (khoản dòng thứ 193)
<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order deny,allow
  Deny from all
</Directory>
 • Bước 3: bạn thêm đoạn cấu hình sau vào phía dưới đoạn code ở bước 2 (thêm vào ở dòng khoản thứ 199) – nhớ là thêm vào phía dưới chứ không phải thay thế nhé  :grin:
Alias /learningphp/ "D:/Projects/LearningPHP/"
<Directory "D:/Projects/LearningPHP/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
 • Bước 4: lưu lại tập tin httpd.conf
 • Bước 5: mở XAMPP Control Panel Application (từ Start menu hoặc biểu tượng bên phải góc dưới màn hình) -> restart Apache (bắt buộc phải restart)
 • Bước 6: mở trình duyệt bất kỳ, gõ vào URL http://localhost/learningphp/index.php thì sẽ xuất hiện

Hello PHP from Góc Kinh Nghiệm!

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :grin:


One comment

 1. Cảm ơn các bạn, mong có nhiều bài hữu ích về PHP, về cấu hình phpMyAdmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *