Cài đặt và cấu hình plugin ‘Configure SMTP’ để gửi email thông qua gmail

Cài Configure SMTP plugin

 • Bước 1: vào Plugins (menu bên trái) -> Add New
 • Bước 2: ở phần Search -> chọn Term trong combobox -> gõ vào từ khóa “Configure SMTP” trong textbox -> nhấn nút “Search Plugins”
 • Bước 3: một danh sách các plugins tìm được từ bước 2 -> bên dưới plugin tên “Configure SMTP” -> nhấn nút Install

Cấu hình tập tin php.ini

 • Bước 1: sau khi plugin Configure SMTP đã được cài đặt xong bạn mở tập tin php.ini (đường dẫn C:\xampp\php\php.ini – nếu bạn cài XAMPP, còn bạn cài Wampserver thì đường dẫn khác)
 • Bước 2: kiểm ra xem xem ssl mở chưa, nếu chưa thì mở ssl, mở ssl bằng cách thêm dòng lệnh bên dưới vào tập tin php.ini nếu nó chưa tồn tại trong php.ini hoặc nó bị comment lại

extension=php_openssl.dll

Cấu hình email dùng để gửi mail

 • Bước 1: quay lại Plugins -> Configure SMTP -> Settings
 • Bước 2: check vào ô Send e-mail via GMail?
 • Bước 3: ở ô SMTP host điền vào smtp.gmail.com
 • Bước 4: ở ô SMTP port gõ vào 465
 • Bước 5: ở Secure connection prefix chọn ssl ( đã được mở ở phần Cấu hình tập tin php.ini )
 • Bước 6: check vào ô Use SMTPAuth?
 • Bước 7: nhập vào địa chỉ email sẽ được dùng để gửi mail vào ô SMTP username, ví dụ itthuydoan@gmail.com
 • Bước 8: nhập password của địa chỉ email ở bước 7 vào ô SMTP password
 • Bước 9: nhấn nút Save Changes để kết thúc
 • Bước 10: nhấn nút Send test e-mail để kiểm tra xem cấu hình đã ok chưa, nếu thành công sẽ xuất hiện một thông báo tương tự như bên dưới:
Test e-mail sent.

The body of the e-mail includes this time-stamp: 2011-07-07 06:06:53.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :grin:

 


3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *