Cách lấy parameters của Plugin, Module, Component và Template trong Joomla

Từ phiên bản Joomla 1.5, các nhà phát triển có thể cho phép người dùng cấu hình các extension thông cách sử dụng các thông số được gọi là parameters.
Góc Kinh nghiệm sẽ trình bày tổng quát cách truy cập tất cả các parameter khác nhau.


Lưu ý: phải import lớp paramter trước nhé

jimport('joomla.html.parameter');

• Parameters của plugin từ bên trong một plugin

$param = $this->params->get('paramName', 'defaultValue');

• Parameters của plugin từ bên ngoài một plugin

$plugin = &JPluginHelper::getPlugin('example');
$pluginParams = new JParameter($plugin->params);
$param = $pluginParams->get('paramName', 'defaultValue');

• Parameters của module từ bên trong một module

$param = $params->get('paramName', 'defaultValue');

• Parameters của module từ bên ngoài một module

$module = &JModuleHelper::getModule('mod_example');
$moduleParams = new JParameter($module->params);
$param = $moduleParams->get('paramName', 'defaultValue');

• Parameters của component từ bên trong một component

$componentParams = &JComponentHelper::getParams('com_example');
$param = $componentParams->get('paramName', 'defaultValue');

• Parameters của component từ bên ngoài một component

$componentParams = &JComponentHelper::getParams('com_example');
$param = $componentParams->get('paramName', 'defaultValue');

• Parameters của template từ bên trong một template

$param = $this->params->get('paramName');

• Parameters của template từ bên ngoài một template

jimport('joomla.filesystem.file');
$mainframe = &JFactory::getApplication();
$params = $mainframe->getParams(JFile::read(JURI::root() .'/templates/template_name/params.ini'));
$param = $params->get('paramName', 'defaultValue');

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!


2 comments

  1. Em chào anh. Em đang học joomla, em vẫn chưa hiểu ý nghĩa của từng dòng mà anh viết và tác dụng của việc sử dụng param trong joomla. Em cảm ơn a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *