Cách viết query trong Joomla

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ giới thiệu cùng các bạn cách viết query trong Joomla

Khi viết query để lấy dữ liệu từ database chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắt sau:

 • Sử dụng tiếp đầu ngữ #__ ở trước tên bảng dữ liệu
 • Sử dụng hàm nameQuote() để bao bọc (đóng gói) các thành phần query, ví dụ như tên bảng dữ liệu, tên cột dữ liệu, …
 • Sử dụng hàm Quote() để bao bọc các giá trị, ví dụ như giá trị truyền vào cho câu query, …

Ví dụ bên dưới sẽ minh họa rõ hơn cách dùng của các nguyên tắt trên:

$db = JFactory::getDBO();

$query = 'SELECT * FROM '

    .$db->nameQuote('#__test')

    .' WHERE '

    .$db->nameQuote('name')

    .' = '

    .$db->Quote('Some Name');

Giả sử chúng ta sử dụng MySQL hoặc MySQLi database driver, $query sẽ có dạng như sau:

SELECT * FROM `jos_test` WHERE `name` = 'Some Name';

Ghi chú: bạn hãy cẩn thận và xem kỹ các dấu nháy:

 • Dấu nháy bao bọc tên bảng, tên cột dữ liệu là dấu trước số 1 trên bàn phím (trên cùng bên trái)
 • Dấu nháy bao bọc giá trị được truyền vào là dấu nháy đơn, nằm gần phím enter (bên tay phải)

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :lol:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *