Cách lấy properties của active menu

Active menu là gì?

Active menu hay còn gọi là focus menu, tức là menu chúng ta đang chọn trên website của mình bằng cách nhấn vào menu đó.

Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn chúng ta cách lấy properties (tức các thuộc tính) của menu đang active.

  • Lấy tên của menu hiện tại
$currentMenuName = JSite::getMenu()->getActive()->name ;
  • Lấy id của menu hiện tại
$currentMenuId = JSite::getMenu()->getActive()->id ;
  • Lấy trạng thái published của menu (giá trị sẽ là 1 nếu menu đó được pushlished)
$currentMenuStatus = JSite::getMenu()->getActive()->published ;
  • Lấy URL của menu (non-SEO frendly)
$currentMenuLink = JSite::getMenu()->getActive()->link ;
  • Lấy id của menu là cha của menu hiện tại (top level và home page giá trị là 0)
$currentMenuParent = JSite::getMenu()->getActive()->parent ;
  • Lấy giá trị của Access Level của menu hiện tại (Public = 0, Registered = 1, Special= 2)
$currentMenuAccess = JSite::getMenu()->getActive()->access ;

Những hàm trên thật sự hữu ích cho các lập trình viên khi chúng ta tương tác trong Joomla

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :lol:


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *