Lớp pagination trong Joomla

Từ phiên bản 1.5 trở lên, Joomla hỗ trợ lớp pagination để phục vụ cho việc phân trang dữ liệu. Bên dưới là cách gọi một số biến và hàm có sẵn trong lớp pagination.

Giả sử bạn gọi hàm print_r() như bên dưới

print_r($this->pagination);

Và kết quả như hình sau:

Cách gọi một số biến có sẵn:

  • limitstart: vị trí bắt đầu mỗi trang, bắt đầu là vị trí 0
echo $this->pagination->limitstart; // kết quả là 10
  • limit: tổng số record sẽ hiển thị trên mỗi trang
echo $this->pagination->limit;// kết quả là 10
  • total: tổng số record dữ liệu
echo $this->pagination->total; // kết quả là 50
  • pages.total: tổng số trang
echo $this->pagination->get('pages.total'); // kết quả là 5
  • pages.current: trả về trang hiện tại đang được chọn
echo $this->pagination->get('pages.current');// kết quả là 2
  • pages.start: trả về trang đầu tiên
echo $this->pagination->get('pages.stop'); // kết quả là 1
  • pages.stop: trả về trang cuối cùng
echo $this->pagination->get('pages.stop'); // kết quả là 5

 

Cách gọi một số hàm có sẵn:

echo $this->pagination->getPagesCounter(); // Kết quả trả về chuỗi 'Page 2 of 5 '
echo $this->pagination->getResultsCounter(); // Trả về chuỗi 'Results 1-10 of 42'
echo $this->pagination->getPagesLinks();// Trả về chuỗi 'Previous, Next, 1 2 3 ... x' có chứa các link
echo $this->pagination->getLimitBox(); // Trả về một dropdown box cho phép chọn số record hiển thị ở mỗi trang
...

 

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :grin:

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *