Hướng dẫn cấu hình SEF URL và loại bỏ index.php trên URL trong Joomla

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn cách cấu hình website để được một URL thân thiện cho search engine và người dùng. Giả sử bạn gọi component tên search (sau khi đã gắn vào một menu tên search), và bạn sẽ có một URL như sau:

http://localhost/mywebsite/index.php?option=com_search&view=search

một url quả là không thân thiện cho người dùng tí nào Hoặc sau khi cấu hình SEF  URL xong thì URL như sau:

http://localhost/mywebsite/index.php/search

Giờ thì đã là SEF URL nhưng vẫn còn index.php trong URL Bây giờ hãy cùng Góc Kinh Nghiệm cấu hình để website chúng ta có một URL thân thiện như bên dưới nhé:

http://localhost/mywebsite/search

Các bước cấu hình

  • Bước 1: vào nơi chứa source code đổi tập tin htaccess.txt thành .htaccess, nếu không đổi tên được bạn dùng command line để đổi tên như sau:
rename htaccess.txt .htaccess
  • Bước 2: vào administrator/site/Global Configuration/site, chọn Search Engine Friendly URL và Use URL rewriting là ‘Yes’, xem hình bên dưới:

  • Bước 3: mở tập tin C:\xampp\apache\conf\httpd.conf (Góc Kinh Nghiệm cài đặt và sử dụng XAMPP), kiểm tra xem tại dòng lên bên dưới đã bỏ dấu # ở đầu xong chưa, nếu chưa bỏ thì xóa đi.
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
  • Bước 4: mở tập tin .htaccess đã được đổi tên ở bước 1, tìm đến dòng RewriteBase đổi thành
RewriteBase /mywebsite/

Trong đó mywebsite là alias của URL của website bạn

  • Bước 5: restart lại XAMPP và chạy lại lại website của bạn bạn sẽ được một URL thân thiện như sau

http://localhost/mywebsite/search

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :lol:


One comment

  1. cho e hỏi! còn nếu mình dùng host IIS thì phải làm sao. Sử dụng Host của FPT chạy IIS thì bị báo lỗi 404. Xin chỉ giúp e !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *