Thêm menu navigation vào WordPress theme

Từ WordPress 3.0 trở đi, sẽ hỗ trợ cho bạn cách thêm menu navigation vào theme một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách bên dưới:

Sử dụng Widget

Nếu như theme của bạn hỗ trợ widget areas ở những chỗ bạn cần hiển thị menu navigation thì bạn làm như sau:

Bước 1: vào Appearance\Widgets

Bước 2: Dùng chuột kéo widget loại “Custom Menu” vào widget area bạn cần hiển thị menu navigation

Bước 3: Từ “Custom Menu” vừa kéo vào ở bước 2, hãy chọn menu trong combobox mà bạn muốn hiển thị trên theme (nhớ bạn phải vào Appearance\Menu tạo danh sách các menu trước).

Sử dụng Native support

Ở cách này thì chúng ta sử dụng code để định những vị trí menu cần hiển thị. Vào tập tin functions.php có đường dẫn \wp-content\themes\{tên-theme-của-bạn}\functions.php, thêm vào đoạn code bên dưới:

add_action( 'init', 'register_my_menus' );

function register_my_menus() {
  register_nav_menus(
    array(
    'menu-1' => __( 'Menu 1' ),
    'menu-2' => __( 'Menu 2' )
    )
  );
}

Bạn vào tập tin bất kỳ nơi mà bạn muốn hiển thị menu navigation, bạn thêm dòng code như bên dưới. Giả sử 2 vị trị cần thêm

Vị trí 1:

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'menu-1' ) ); ?>

Vị trí 2:

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'menu-1' ) ); ?>

Vào Appearance\Menus, ở bên dưới “Theme Locations”, chúng ta sẽ thấy 2 combox tên “Menu 1” và “Menu 2”, với một danh sách các menu.

Góc Kinh Nghiệm chúc bạn thành công! :lol:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *