Gọi shortcode ngoài editor của WordPress

Chúng ta thường tạo ra những shortcode để nhúng nó vào page hoặc post của chúng ta

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn chủ động gọi shortcode mà chúng ta tạo ra ở trong code hơn là nhúng nó vào page hoặc post
Wordpress cung cấp cho chúng ta hàm do_shortcode để chúng ta có thể gọi shortcode trong code

Một ví dụ đơn giản gọi shortcode như sau

echo do_shortcode('[short_code_cua_tui]');

Các bạn có thể tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn về hàm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *