Sử dụng jQuery Autocomplete

Hôm nay góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng jQuery Autocomplete.
Ở demo này, Góc Kinh Nghiệm sử dụng Visual Studio 2010, ASP.Net MVC 3 và Razor View Engine

Hình: jQuery Autocomplete

 • Bước 1: tải jquery-1.6.4.min.jsjquery-ui-1.8.11.min.js về và khai báo như sau:
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.6.4.min.js")" type="text/javascript"></script>
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui-1.8.11.min.js")" type="text/javascript"></script>
 • Bước 2: khai báo TextBox có name & id là “languages”
@Html.TextBox("languages")
 • Bước 3: gán sự kiện autocomplete vào TextBox có id là “languages”
var listLanguages = [
      "ActionScript",
      "AppleScript",
      "Asp",
      "BASIC",
      "C",
      "C++",
      "Clojure",
      "COBOL",
      "ColdFusion",
      "Erlang",
      "Fortran",
      "Groovy",
      "Haskell",
      "Java",
      "JavaScript",
      "Lisp",
      "Perl",
      "PHP",
      "Python",
      "Ruby",
      "Scala",
      "Scheme"
    ];
    $("#languages" ).autocomplete({
      source: listLanguages
    });

Code hoàn chỉnh như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.6.4.min.js")" type="text/javascript"></script>
  <script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui-1.8.11.min.js")" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
  <div>
    @Html.TextBox("languages")
  </div>
</body>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
      var listLanguages = [
      "ActionScript",
      "AppleScript",
      "Asp",
      "BASIC",
      "C",
      "C++",
      "Clojure",
      "COBOL",
      "ColdFusion",
      "Erlang",
      "Fortran",
      "Groovy",
      "Haskell",
      "Java",
      "JavaScript",
      "Lisp",
      "Perl",
      "PHP",
      "Python",
      "Ruby",
      "Scala",
      "Scheme"
    ];
    $("#languages" ).autocomplete({
      source: listLanguages
    });
  });
</script>

Kết quả khi chạy chương trình như hình bên trên
Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :razz:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *