Hàm SUMIFS() tính tổng các ô trong vùng thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ giới thiệu với bạn hàm SUMIFS() hàm này sẽ giúp bạn khác phục được nhược điểm của hàm SUMIF() trước đây. Hàm SUMIFS() có trong Excel 2007.
Để hiểu được bài viết này, bạn phải đọc bài SUMIF() trước.
Hàm SUMIFS() cho phép bạn tính tổng các ô trong vùng thỏa mãn 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước. Trường hợp cho bài viết này là tính tổng tiền thâm niên của các nhân viên với điều kiện nhân viên đó làm trên 2 năm kinh nghiệm và phải là nam giới.


Cú pháp:
          =SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Trong dó
sum_range: bắt buộc, là một vùng các ô để tính tổng, ví dụ A1:A10. Các ô có giá trị chuỗi hoặc rỗng thì được bỏ qua.
criteria_range1: bắt buộc, là một vùng các ô để so sánh với điều kiện tính tổng, ví dụ B2:B6
criteria1: bắt buộc, là điều kiện để tính tổng, giá trị của criterial có thể là số, biểu thức, cột tham chiếu, chuỗi. Ví dụ: 45, “>45”, “C3”, “Góc Kinh Nghiệm” hoặc “45”
criteria_range2, criteria2, … là tùy chọn, không bắt buộc, có hay không cũng không sao. Excel cho phép tối đa là 127 cặp điều kiện criteria_range/criteria.
Ở bài viết này, Góc Kinh Nghiệm sử dụng lại dữ liệu của bài post SUMIF(), và thêm một cột giới tính. Dữ liệu như sau:

A B C D E
1 Họ tên Giới tính Số năm thâm niên Tiền thâm niên
2 Nguyễn Khánh Hưng Nam 3.5 17,500,000
3 Trần Xuần Vũ Nam 2.5 12,500,000
4 Đoàn Thanh Thúy Nữ 3.5 17,500,000
5 Nguyễn Văn Hòa Nam 3.5 17,500,000
6 Nguyễn Ngọc Thảo Vân Nữ 1.5 7,500,000
7 Tổng số thâm niên 14.5 47,500,000
8 Số tiền thâm niên cho mỗi năm 5,000,000

 

Như bạn đã thấy ở ô D7, kết quả là 47,500,000 là tổng tiền thâm niên cho nhân viên có trên 2 năm kinh nghiệm và giới tính là nam. Công thức tại ô D7 như sau:
          =SUMIFS(D2:D6,C2:C6,”>2“,B2:B6,”Nam“)
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng wildcard như dấu ?, dấu * hoặc dấu ~ để kết hợp với điều kiện tính tổng. Dấu ? đại diện cho một ký tự duy nhất, còn dấu * đại diện cho n bất kỳ ký tự. Trong trường hợp điều kiện bạn muốn là dấu ? hoặc *, nó sẽ trùng với 2 trường hợp đầu, vì vậy bạn phải thêm dấu ~ trước 1 trong 2 ký tự đó.

So sánh hàm SUMIF() và SUMIFS()

SUMIF() SUMIFS()
Tính tổng chỉ với một điều kiện Tính tổng với 1 hoặc nhiều điều kiện
Các ô tính tổng (sum_range) là đối số cuối cùng trong hàm SUMIF() và là tùy chọn (không bắt buộc) Các ô tính tổng (sum_range) là đối số đầu tiên của hàm SUMIFS(), và là bắt buộc phải có

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :razz:


31 Comments