Hàm COUNTA() đếm số ô khác rỗng

Ở những bài post trước Góc Kinh Nghiệm đã giới thiệu đến các bạn hàm COUNTIF() & COUNTIFS() để đếm số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện nào đó. Hôm nay các bạn sẽ được làm quen với hàm COUNTA(), cũng là một dạng hàm đếm các ô có điều kiện.

Hàm COUNTA() dùng để đếm tổng số ô khác rỗng trong một dãy các ô.

Cú pháp:

=COUNTA(value1, [value2], …)

Trong đó:

  • value1: bắt buộc, là đối số đầu tiên đại diện cho những giá trị mà bạn cần đếm, được gọi là đối số 1
  • value2, … tùy chọn, là những đối số tiếp theo đại diện cho những giá trị mà bạn muốn đếm và được gọi là đối số 2, …. Hàm COUNTA() cho phép tối đa là 255 đối số.

Ghi chú:

–          Hàm COUNTA() đếm các ô chứa bất kỳ thông tin nào miễn là ô đó khác rỗng, nó sẽ đếm luôn những ô có giá trị lỗi và những ô có giá trị text nhưng bị rỗng ví dụ như là (“”). Ví dụ, bạn dùng công thức tính giá trị, nhưng công thức đó tính toán giá trị trả về là một chuỗi rỗng. Thì hàm COUNTA() vẫn đếm ô có chuỗi rỗng được tính bởi công thức này.

–          Nếu bạn không cần đếm những giá trị logic, chuỗi hoặc những giá trị lỗi (hay nói cách khác, nếu bạn chỉ muốn đếm những ô mang giá trị số) hãy dùng hàm COUNT()

–          Nếu bạn muốn đếm những ô thỏa mãn một hay nhiều điều kiện nào đó thì dùng hàm COUNTIF() hoặc COUNTIFS()ss

Ví dụ minh họa:

A

1 Chi phí
2

50,000

3
4

3,000

5

43,000

6 Không có
7 #VALUE!
8
9

5

Ô A9 có giá trị là 5 với công thức như sau:

=COUNTA(A2:A8)

Rất dễ hiểu và dễ áp dụng đấy nhé.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công! :shock:


5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *