Cách Zip nhiều files trong C#

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm giới thiệu đến các bạn cách Zip nhiều files thành một file zip trong C#.
Mô tả tình huống:
Chúng ta có một thư mục thên Files, nằm trong ổ D: của máy tính. Thư mục này chứa 3 files, lần lược là: Product.txt, Customer.xls và Invoice.pdf. Chúng ta sẽ nén 3 files này thành một file zip tên MyZipFile.zip và đặt file zip này trong thư mục Files. Cấu trúc các file cần nén như bên dưới:

D:\Files\
D:\Files\Product.txt
D:\Files\Customer.xls
D:\Files\Invoice.pdf

Bên dưới là các bước minh họa cho cách zip file:

 • Bước 1: bạn lên google search và download dll tên ICSharpCode.SharpZipLib.dll
 • Bước 2: mở Visual Studio lên, tạo project tên ZipFiles
 • Bước 3: bạn nhấn chuột phải vào project, chọn “Add Reference …”, sau đó trỏ đến dll vừa download ở bước 1
 • Bước 4: bạn code như bên dưới
using System.IO;
using System.Web;
using ICSharpCode.SharpZipLib.Zip;

namespace ZipFiles
{
  public partial class Form : Form
  {
    public Form()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnZipFiles_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        string directory = "D:\\Files";
        string[] files = Directory.GetFiles(directory);
        string zipFile = "D:\\Files\\MyZipFile.zip";

        ZipOutputStream zipOut = new ZipOutputStream(File.Create(zipFile));
        foreach (string file in files)
        {
          FileInfo fileInfo = new FileInfo(file);
          ZipEntry entry = new ZipEntry(fileInfo.Name);
          FileStream fileStream = File.OpenRead(file);
          byte[] buffer = new byte[Convert.ToInt32(fileStream.Length)];
          fileStream.Read(buffer, 0, (int)fileStream.Length);
          entry.DateTime = fileInfo.LastWriteTime;
          entry.Size = fileStream.Length;
          fileStream.Close();

          zipOut.PutNextEntry(entry);
          zipOut.Write(buffer, 0, buffer.Length);
        }

        zipOut.Finish();
        zipOut.Close();

        MessageBox.Show("Thành công!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }
  }
}

Chạy chương trình bạn thu được một file zip tên MyZipFile.zip trong D:\Files chứa 3 tập tin cần zip như bên dưới.

D:\Files\
D:\Files\Product.txt
D:\Files\Customer.xls
D:\Files\Invoice.pdf
D:\Files\MyZipFile.zip

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :-D

Tham khảo cách Zip files sử dụng tại DotNetZip đây


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *