Cách Zip nhiều files trong C# (phần 2)

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ giới thiệu đến bạn cách zip nhiều files sử dụng thư viện DotNetZip.

Mô tả tình huống: xem bài viết trước

 •  Bước 1: download thư viện DotNetZip tại đây
 • Bước 2: giải nén thư viện DotNetZip vừa tại ở bước 1, và tìm tập tin Ionic.Zip.dll trong thư mục release (ví dụ DotNetZip-v1.9\Release)
 • Bước 3: mở Visual Studio lên, tạo project tên ZipFiles
 • Bước 4: bạn nhấn chuột phải vào project, chọn “Add Reference …”, sau đó trỏ đến Ionic.Zip.dll vừa tìm được ở bước 2
 • Bước 5: bạn code như bên dưới
using Ionic.Zip;

namespace ZipFiles
{
  public partial class Form : Form
  {
    public Form()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnZipFiles_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (ZipFile zip = new ZipFile())
      {
        try
        {
          zip.AddFile("D:\\Files\\Product.txt", "files");
          zip.AddFile("D:\\Files\\Customer.xls", "files");
          zip.AddFile("D:\\Files\\Invoice.pdf");
          zip.Save("D:\\Files\\MyZipFile.zip");
          MessageBox.Show("Thành công!");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
    }
  }
}

Chạy chương trình bạn thu được một file zip tên MyZipFile.zip trong thư mục D:\Files chứa 3 tập tin cần zip như bên dưới.

1
2
3
4
5
D:\Files\
D:\Files\Product.txt
D:\Files\Customer.xls
D:\Files\Invoice.pdf
D:\Files\MyZipFile.zip

Rất dễ hiểu và dễ thực hành! :lol:

Tham khảo cách Zip files dùng ICSharpCode.SharpZipLib.dll tại đây

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *