Giới thiệu và cài đặt Passive trong ứng dụng .NET

Lần đầu tiên Góc Kinh Nghiệm có cơ hội làm việc với Passive, nhân đây cũng xin giới thiệu sơ lược về Passive với các bạn.

Passive is a “dynamic” data access framework for .NET 4.0. Ở đây Góc Kinh Nghiệm xin tạm giữ nguyên văn tiếng Anh để các bạn hiểu sát nghĩa của Passive.

Nói nôm na, Passive là một extension cho phép chúng ta truy cập dữ liệu của một cơ sở dữ liệu nào đó, kết quả trả về là một đối tượng dynamic (dynamic object). Dynamic object là một khái niệm mới trong C# 4.0, nó rất linh động, tuy nhiên chúng ta cần thận trong khi sử dụng chúng vì nhiều lý do, để biết thêm về dynamic object bạn vào http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.dynamic.dynamicobject.aspxđể tham khảo thêm.

Bây giờ, các bạn làm theo các bước dưới đây để cài đặt Passive. Giả sử bạn đã cài NuGet Packages cho Visual Studio bạn rồi.

  • Bước 1: Visual Studio -> Tools -> Libray Package Mangement -> Manage NuGet Packages … -> chọn tab tên “Online” bên trái.
  • Bước 2: Gõ từ khóa “Passive” vào ô tìm kiếm bên phải
  • Bước 3: Chọn Passive Data-Access Framework, nhấn nút “Install” để cài đặt như hình bên dưới

Hướng dẫn cài đặt Passive

Sau khi cài cặt thành công bạn sẽ nhận được kết quả như hình bên dưới

Cài đặt Passive thành công

Ngoài ra bạn cũng có thể cài đặt Passive bằng cách sau: Visual Studio -> Tools -> Library Package Manager -> Package Manager Console, và sử dụng lệnh cài đặt như bên dưới:

PM> Install-Package Passive

Bạn sẽ thấy Passive rất dễ cài khi có hoặc không có NuGet Giờ thì mọi thứ sẵn sàng cho việc code. Trong ví dụ tới Góc Kinh Nghiệm sẽ giới thiệu bạn cách dùng Passive kết nối cơ sở dữ liệu để thao tác với dữ liệu.

Nếu bạn chưa cài đặt NuGet, thì hãy tham khảo cách cài đặt NuGet tại http://docs.nuget.org/docs/start-here/installing-nuget


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *