Khái niệm layer, zone trong Orchard

Layer trong Orchard: là một tập các quy luật được định nghĩa khi nào widget được xuất hiện

Zone trong Orchard: là một chỗ nào đó mà widget được chèn ào


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *