Sự kiện document ready như JQuery trong AngularJS

Trong JQuery chúng ta có sự kiện ready khi cây DOM của chúng ta đã sẵn sàng. Khi đó chúng ta dựa vào sự kiện này để sử lý một số thứ, chẳng hạn như ẩn hiện, disable, tô màu…một số html control

Ác nghiệt cái là document ready của JQuery này nó sẽ không work khi chúng ta dùng partial view trong AngularJS. Lý do rất đơn giản là document ready của JQuery nó chạy trước khi AngularJS load thằng partial view vô. May mắn thay chúng ta có event viewContentLoaded mà AngularJS đã cung cấp cho chúng ta để giải quyết vấn đề này.

function testContentLoaded()
{
  alert("Hello");
}

function ExampleController($scope) {
    $scope.$on('$viewContentLoaded', testContentLoaded);
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *