Sử dụng includes trong AngularJS

Khi chúng ta lập trình PHP chúng ta không xa lạ gì với từ khóa include, require dùng để các file php vào một file PHP khác cho server xử lý

Cùng với ý tưởng đó, bác AngularJS nhà ta cũng có thứ tương tự dùng để đưa các view vào view khác. Đó chính là ngInclude directive

Ví dụ chúng ta có một danh sách các câu hỏi nằm trong file questions.html. Chúng ta muốn include nó vào một view nào đó thì cú pháp của nó sẽ là như sau:

Đơn giản chỉ vậy thôi :). Nhưng chúng ta cần lưu ý đó là cần phải có hai dấu nháy đơn bên trong, nếu không thì bác AngularJS sẽ không hiểu được :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *