Hàm DOLLAR() đổi số sang định dạng tiền tệ trong excel

Góc Kinh Nghiệm giới thiệu bạn hàm DOLLAR() trong excel dùng để đổi số sang chuỗi và đồng thời thêm ký tự tiền tệ vào chuỗi vừa đổi. Tên hàm và ký tự tiền tệ phụ thuộc vào ngôn ngữ mà MS Excel bạn thiết lập. Ở đây GKN sử dụng MS Excel 2007 và ngôn ngữ được thiết lập là tiếng Anh.

Hàm này chuyển từ một số sang chuỗi có định dạng tiền tệ, và có thể làm tròn tùy thuộc vào giá trị nhận vào của công thức. Định dạng được sử dụng là $#,##0.00_);($#,##0.00)

Công thức

=DOLLAR(number,decimals)

Trong đó:

 • number: là một số, một ô bất kỳ chứa giá trị số, hay một giá tri tham chiếu tới số cần chuyển đổi
 • decimals:  là tổng số lẻ cho phép tính từ phía bên phải. Ví dụ cho phép 1 số lẻ: 140.2 hay 23.5; cho phép 2 số lẻ: 2.43 hay 556.14. Nếu bạn nhập số âm vào công thức thì hàm sẽ làm tròn số chẵn bên trái tương ứng với con số bạn nhập vào.

Ví dụ:

Quan sát hình bên dưới, bạn sẽ thấy kết quả của hàm DOLLAR(), lần lượt nhập vào theo công thức bên dưới để kiểm tra.

Hàm DOLLAR()
Hàm DOLLAR()

Cột B: lần lượt từ B2 đến B5 bỏ qua biến decimals

 • =DOLLAR(A2)
 • =DOLLAR(A3)
 • =DOLLAR(A4)
 • =DOLLAR(A5)

Cột C: lần lượt từ C2 đến C5 với biến decimals = 0

 • =DOLLAR(A2,0)
 • =DOLLAR(A3,0)
 • =DOLLAR(A4,0)
 • =DOLLAR(A5,0)

Cột D: lần lượt từ D2 đến D5 với biến decimals = 1

 • =DOLLAR(A2,1)
 • =DOLLAR(A3,1)
 • =DOLLAR(A4,1)
 • =DOLLAR(A5,1)

Cột E: lần lượt từ E2 đến E5 với biến decimals = -1

 • =DOLLAR(A2,-1)
 • =DOLLAR(A3,-1)
 • =DOLLAR(A4,-1)
 • =DOLLAR(A5,-1)

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *