Hàm SUBSTITUTE() thay thế chuỗi trong excel

Hàm SUBSTITUTE() dùng để thay thế chuỗi cũ bằng một chuỗi mới trong một chuỗi dữ liệu ban đầu. So sánh sự khác biệt giữa hàm SUBSTITUTE() và hàm REPLACE()

  • Hàm SUBSTITUTE(): được dùng khi chúng ta muốn thay thế một chuỗi xác định tại một vị trí xác định trong toàn chuỗi dữ liệu ban đầu.
  • Hàm REPLACE(): được dùng khi chúng ta muốn thay một phần chuỗi cũ bằng một chuỗi mới, phần chuỗi thay thế sẽ được xác định tại vị trí n và có chiều dài m

Cú pháp:

=SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)

Trong đó:

  • text: là một chuỗi dữ liệu hay một ô tham chiếu có chứa chuỗi dữ liệu cần thay thế.
  • old_text: là chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay thế
  • new_text: là chuỗi dữ liệu mới bạn muốn thay thế cho old_text
  • instance_num: vị trí mà chuỗi dữ liệu cũ xuất hiện nơi mà bạn muốn thay bằng chuỗi dữ liệu mới. Nếu bạn chỉ ra vị trí instance_num thì chỉ có chuỗi dữ liệu tại vị trí đó được thay thế. Ngược lại, bạn bỏ qua giá trị instance_num thì toàn bộ old_text xuất hiện trong chuỗi dữ liệu sẽ được thay thế bởi new_text và trường hợp này hàm SUBSTITUTE() sẽ giống hàm REPLACE().

 Ví dụ minh họa: quan sát  hình bên dưới thể hiện cho hàm SUBSTITUTE()

Hàm SUBSTITUTE()
Hàm SUBSTITUTE()

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :grin: .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *