Hàm WEEKNUM() trả về tuần thứ n trong năm

Hàm WEEKNUM() trả về tuần thứ n trong năm của một ngày được truyền vào. Hàm này nằm trong danh sách các hàm Date và Time trong MS Excel.

Ghi nhớ: hàm WEEKNUM() xem ngày 1 tháng 1 sẽ là tuần thứ nhất của một năm. Tuy nhiên, ở châu Âu có cách tính khác: tuần đầu tiên của năm sẽ là tuần mà có nhiều nhiều ngày (từ 4 ngày trở lên) rơi vào năm mới. Tại sao phải từ 4 ngày trở lên? Vì một tuần có 7 ngày, 1/2 tuần sẽ là 3.5 ngày. Vì vậy 4 ngày sẽ lớn hơn 50% số ngày của tuần. Quan sát ví dụ bên dưới để hiểu rõ cách tính của châu Âu:

  • Giả sử ngày 1 tháng 1 của năm rơi vào ngày thứ 6 (Friday), thì tuần ngày có tối đa 3 ngày gồm thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thuộc năm mới. Nên tuần này KHÔNG được xem là tuần đầu tiên của năm. Mà tuần kế tiếp mới được xem là tuần đầu tiên của năm.
  • Giả sử ngày 1 tháng 1 của năm rơi vào ngày thứ 3 (Tuesday), thì tuần có tối đa là 6 ngày bao gồm từ thứ 3 đến chủ nhật thuộc năm mới. Nên tuần này ĐƯỢC xem là tuần đầu tiên của năm.

Từ ví dụ trên cho thấy hàm WEEKNUM() không áp dụng được cho cách tính tuần ở châu Âu.
Cú pháp

=WEEKNUM(serial_num, return_type)

Trong đó:

  • serial_num: là một ngày trong tuần, ngày này phải được định dạng kiểu Date hoặc dùng hàm Date(). Ví dụ, sử dụng hàm Date(2014,4,20) là ngày 20 tháng 4 năm 2014.
  • return_type: là một số xác định ngày nào là ngày bắt đầu của tuần. Mặc định là số 1.
return_type Ngày đầu tuần
1 Ngày đầu tuần là chủ nhật (Sunday). Ngày trong tuần được đánh số từ 1 đến 7.
2 Ngày đầu tuần là thứ 2 (Monday). Ngày trong tuần được đánh số từ 1 đến 7.

 Ví dụ minh họa: ví dụ này sử dụng MS Excel 2007 để minh họa. Ngày 20 tháng 4 năm 2014 là chủ nhật. Nên với 2 giá trị của biến return_type trong hàm WEEKNUM() sẽ cho 2 giá trị trả về khác nhau:

A B
1 Ngày Mô tả
2 4/20/2014 ô A2 dùng công thức DATE(2014,4,20)
3 4/20/2014 ô A3 dùng định dạng Date
4
5 Công thức Kết quả
6 =WEEKNUM(A2,1) trả về tuần 17 của năm 2014
7 =WEEKNUM(A3,2) trả về tuần 16 của năm 2014

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :shock: .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *