Hàm YEAR() trả về năm tương ứng của ngày

Hàm YEAR() trả về năm tương ứng với ngày được truyền vào. Năm được trả về nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999.

Cú pháp

=YEAR(serial_number)

Trong đó:

serial_number: là ngày của năm mà bạn muốn tìm. Ngày được nhập vào hoặc dùng hàm DATE() hoặc là kết quả trả về từ những định dạng hoặc hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2014,5,13) cho ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Ghi chú:

MS Excel lưu ngày ở dạng một dãy các con số tuần tự vì vậy các số này được sử dụng trong việc tính toán. Mặc định, ngày 1 tháng 1 năm 1900 được lưu là số 1 và ngày 13 tháng 5 năm 2014 là 41772 bởi vì nó cách 8898 ngày sau ngày 1/1/1990

Ví dụ minh họa: ở bài viết này Góc Kinh Nghiệm sử dụng MS Excel 2007 để minh họa hàm YEAR()

A B C
1 Ngày Công thức Kết quả
2 30/4/1975 =YEAR(A2) 1975
3 13/5/14 =YEAR(A3) 2014

Hàm này rất dễ học và tiện dụng. Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *