11 Habits of Strong Leaders

 1. Focus on accomplishments
 2. Do the right thing
 3. Be personally accountable
 4. Get credit for success
 5. Bring value to the team
 6. Find the time to think
 7. Work on cool stuff
 8. Continuously learn
 9. Lean in and resolve conflict
 10. Be responsive
 11. Take care of the powerplant

Nguồn: Peter Barron Stark

Góc Kinh Nghiệm xin được phép không dịch sang tiếng Việt để giữ chính xác nguyên nghĩa của các thói quen bên dưới, tuy nhiên GKN sẽ giải thích chi tiết từng thói quen:

Chi tiết từng thói quen:

Focus on accomplishments: chúng ta không nên cố làm hết tất cả các công việc mà chúng ta liệt kê ra trong một ngày trong danh sách công việc dài với chi chít các việc sẽ làm. Nếu chúng ta làm điều đó như hầu hết người bình thường, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành hết danh sách công việc của mình. Vì thế, nhà quản lý giỏi phải có thói quen hoàn tất những công việc quan trọng nhất trong danh sách công việc của mình. Tức là bạn phải sắp hết công việc theo độ ưu tiên giảm dần và phải ưu tiên hoàn tất những việc quan trọng nhất.

Do the right thing: chẳng hạn như biết cách linh hoạt vượt qua giới hạn của những thủ tục hoặc qui định của công ty khi chúng không còn phù hợp với một tình huống cụ thể nào đó.

Be personal accountable: nhà quản lý giỏi cũng phải có thói quen nhận trách nhiệm khi mình làm sai hoặc là khi nhóm của mình không đạt được mục tiêu đề ra. Khi làm sai, họ phải đứng ra nhận trách nhiệm, phải biết sửa sai và đảm bảo vấn đề đó sẽ không lặp lại.

Get credit for success: (còn tiếp)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *