Attach database sử dụng Transac-SQL

MS SQL Server hỗ trợ người dùng nhiều cách để attach một database, trong đó có cách sử dụng Transac-SQL hay còn gọi là SQL statement. Khi dùng cách này để attach database, chúng ta sẽ tránh một số rắc rối so với cách sử dụng giao diện sẵn có. Bởi vì cách này SQL sẽ kill hết những proccess liên quan, để việc attach dễ dàng.

Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn bạn chi tiết như sau:

 • Bước 1: Mở SQL Server Management Studio để kết nối với Database Engine
 • Bước 2: Nhấn chuột lên biểu tượng New Query hay nhấn phím Ctrl + N
 • Bước 3: Bên dưới là cú pháp để attach database tên MyDatabase
CREATE DATABASE MyDatabase 
  ON (FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MyDatabase.mdf'), 
  (FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\MyDatabase_log.ldf') 
  FOR ATTACH; 

Trong đó:

MyDatabase: là tên database bạn sẽ được attach
MyDatabase.mdf & MyDatabase_log.mdf: tập tin được attach (đường dẫn chứa tập tin được chỉ rõ trong câu lệnh)

 • Bước 4: Nhấn vào biểu tượng Execute (!) hoặc nhấn F5 để thực thi Transac-SQL
 • Bước 5: Sau khi execute thành công, bạn Refresh lại Database Engine, bạn sẽ thấy MyDatatabase đã được tạo.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *