Tuyển tập viết code AngularJS chuẩn man

1.Tránh ng-repeat trong trường hợp dữ liệu nặng

ng-repeat thì tốt trong trường hợp dữ liệu nó ít. Nhưng nếu dữ liệu lớn sẽ có vấn đề. Trong trường hợp chúng ta chỉ hiển thì dữ liệu thì nên tránh sử dụng ng-repeat

Tại sao?
Mỗi cái expression tạo ra một chú $watch trong AngularJS. Để quản lý binding dữ liệu 2 chiều (2-way binding), AngularJS sẽ liên tự theo dõi tất cả giá trị của scope. Nói cách khác, bất cứ khi nào giá trị scope thay đổi, nó sẽ kiểm tra tất cả $watch trong ứng dụng.

Trong này ng-repeat, nếu một dòng dữ liệu có chứa 15 cột, số dòng dữ liệu là 1000, thì số lượng $watcg sẽ là 15000. Vì vậy, hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

…còn tiếp


3 comments

  1. Mình cũng chưa hiểu ý bạn lắm trong trường hợp có nhiều bản ghi thì mình sẽ phân trang lúc này có ảnh hưởng không bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *