Cách thêm dấu nháy đơn (‘) vào câu query trong sql

Hôm nay lại hì hụt với một vấn đề là làm sao thêm dấu nháy đơn (‘) vào trong một mệnh đề query. Bởi vì cái luồn code củ viết không có đẹp, nó viết cứng vào trong câu query. Và cái chuỗi text cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong query. Rồi mình muốn khai báo một biến (variable) để chứa dữ liệu đó, rồi sách cái biến đó dùng đi dùng lại nhiều chỗ.

Ví dụ:

DECLARE @CustomerName nvarchar(200), @sqlString nvarchar(500)

SET @CustomerName = ‘Customer 1’

SET @sqlString = ‘SELECT * FROM CUSTOMERS C WHERE C.Name =  ”’ + @CustomerName + ””

Hoặc

SET @sqlString = ‘SELECT * FROM CUSTOMERS C WHERE C.Name =  ‘ + quotename( @CustomerName,””)

Rất dễ dùng và đơn giản đúng không, chúc các bạn thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *