Relationship trong CRM lưu ở đâu trong database

Trong CRM hiện có 3 loại relationship:

  • 1:N
  • N:1
  • N:N

Tùy theo loại relationship mà chúng sẽ có cách lưu khác nhau:

  • 1:N và N:1: thì lookup attribute được lưu trong entity N.
  • N:N: một table mới được tạo ra để thông tin của loại này.

Riêng loại N:N khi tạo table mới, sẽ chứa 4 clolumn và tên các column tự động tạo ra theo nguyên tắc sau:

Trường hợp 1: nếu relationship trên khác table (entity1,entity2), 4 column sẽ là primarykey | VersionNumber| {entity1}id | {entity2}id

Ví dụ: Incident và Account có relationship N:N, một table mới được tạo có 4 column: primarykey | VersionNumber| incidentid | accountid

Trường hợp 2: nếu relationship trên cùng table (entity1, entity1), 4 column sẽ là primarykey |VersionNumber| {entity1}idOne| {entity1}idTwo

Ví dụ: Incident có quan hệ N:N với chín Incident, một table mới được tạo có 4 column: primarykey | VersionNumber|incidentidOne | incidentidTwo

Chúc các bạn enjoy với CRM nhé, có chia sẽ gì thêm các bạn comment bên dưới nhé. GKN chúc các bạn thành công 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *