Cách debug cho form trên browser in Dynamics CRM 2016/ Dynamics 365

Debug trên browser là một cách nhanh chóng và hữu ích để kiểm tra data hay thực hành Client-side programming reference.

Ở đây mình ví dụ debug trên Chrome browser:

  • B1: mở một form bất kỳ trên Chrome browser
  • B2:  mở debug mode bằng cách nhất F12
  • B3: navigate đến Console tab
  • B4: chọn contentIFrameX(page.aspx) trong đó X là số IFrame, bắt đầu từ 0. Ví dụ: contentIFrame0(page.aspx)

select-content-IFrame

  • B5: test thử bằng cách gõ vào command line lần lược các dòng lệnh bên dưới:
Xrm.Page.data
Xrm.Page.data.entity.getEntityName()

Kết quả trả về là khác null & khác undefined như bên dưới:

browser-debug-for-dynamics-crm-365

Chúc các bạn thành công :) !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *