Hướng dẫn query data dùng Dynamics 365 Web API

Hôm nay Góc Kinh Nghiệm sẽ hướng dẫn cách query data thông qua Web API. Dùng cú pháp bên dưới để query data:

GET [Organization URI]/api/data/v8.2/[Query Info]

Trong đó:

  • [Organization URI] được lấy từ Dynamics 365 -> Settings -> Customizations -> Instance Web API -> Service Root URL. ví dụ có dạng format như bên dưới:
http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/
  • [Query Info]: ví dụ như thông tin của entity (column/fields) bởi $select, $filter hay là các functions/actions tương ứng.

Ghi chú:

  • Số entities trả về được giới hạn trong 5.000 entities cho mỗi request
  • Số entities trả về cho mỗi page là 5.000 (odata.mapagesize)

Bên dưới là các ví dụ lấy thông tin của users trong entity tên systemusers:

  • Lấy tất cả thông tin của tất cả user:
http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers
  • Lấy thông tin của 1 user bởi user’s GUI id:
http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers(1B5F8294-2687-E811-8423-000C2997831D)

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng: Xrm.Page.context.getClientUrl() để lấy [Organization URI] hoặc Xrm.Page.context.getUserId() để lấy GUI id của user hiện tại của hệ thống.

  • Lấy thông tin của 2 fields: lastname và firstname dùng $select:
http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers(1b5f8294-2687-e811-8423-000c2997831d)?$select=firstname,lastname

Hoặc dùng $filter để filter dữ liệu
Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *