Lấy thông tin của attributes/fields trên form

Dùng Xrm.Page để lấy tất cả cá attributes (hay còn gọi là fields) trên form.

Đoạn script bên dưới là lấy tất cả thông tin của tất cả các attributes trên form.

Xrm.Page.getAttribute(
function (att, i) {
 console.log(att)
});

Ứng với mỗi attribute sẽ lấy được một số thông tin như name, key, … như bên dưới:

get-all-attributes-in-form
Bên dưới đoạn script lấy thông tin chi tiết cho từng attribute:

Xrm.Page.getAttribute(
function (att, i) {
 console.log('attribute ' + i);
 console.log(' - name: ' + att.getName());
 console.log(' - type: ' + att.getAttributeType());
 console.log(' - get required level: ' + att.getRequiredLevel());
 console.log(' - key: ' + att.getKey());
 console.log(' - value: ' + att.getValue()); 
 console.log(' - is dirty: ' + att.getIsDirty());
});

Bạn có thể kiểm chứng nhanh bằng cách mở development tool và debug trên browser để xem thông tin hoặc thông tin khác của attribute.

Tham khảo thêm: lấy thông tin chi tiết của attribute khác.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *