Lấy thông tin của attributes loại optionset

Trên một form có rất nhiều attributes (fields), và chúng có thể là nhiều attribute types như: lookup, optionset, datetime, decimal, uniqueidentifier (ví dụ như process), string, integer, memo, boolean …

Chúng ta dùng đoạn script bên dưới để lấy tất cả các attributes có loại là ‘optionset‘, và lấy thông tin value & label của mỗi optionset:

Xrm.Page.getAttribute(
function (att, i) {
 if (att.getAttributeType() == "optionset") {
  console.log(att.getName())
  var options = att.getOptions();
  var optionsLength = options.length;
  for (var i = 0; i < optionsLength; i++) {
   var option = options[i];
   console.log("   value: " + option.value + " Label: " + option.text)
  }
 }
});

Bạn có thể kiểm chứng nhanh bằng cách mở development tool và debug trên browser để xem thông tin hoặc thông tin khác của attribute type khác như lookup, string, memo, …

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *