Lấy intersect data giữa 2 entities có quan hệ many-to-many

Name của entityset tuân theo nguyên tắc sau:

<intersect entity logical name>+’collection’.

Sử dụng cấu trúc bên dưới để lấy intersect data:

[Organization URI]/api/data/v8.2/[intersect entity logic name collection]

Ví dụ:

http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/contactleadscollection

Để kiểm tra danh sách collections bạn vào Dynamics 365 -> Settings -> Customizations -> Instance Web API -> Download OData Metadata về. Sau đó search keywork collection” để tìm tất cả các intersect. Ví dụ:

<EntitySet Name="systemuserrolescollection" EntityType="Microsoft.Dynamics.CRM.systemuserroles">

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *