Cách bebug Dynamics 365 Web API trên web browser

Web API mới được support trong Dynamics 365 (online và on-premises), nó sử dụng RESTfull web service để tương tác với data của Microsoft Dynamics 365.

Giả sử bạn có một API để lấy top 3 records trong systemusers collection như sau:

http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers?$top=3

Ghi chú: vào Dynamics 365 -> Settings -> Customizations -> Instance Web API -> Service Root URL, để lấy root url.

Build một script block cho XMLHttpRequest như sau:

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET','http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers?$top=3');
req.send();
req.onload = function(){
	console.log('here is onload function!');
}
req.onerror = function(){
	console.log('here is on error function!');
}
req.onprocess = function(){
	console.log('here is on process function!');
  • Bước 1: mở web browser, mở development tool (F12) lên.
  • Bước 2: vào Console tab, paste đoạn script block trên vào
  • Bước 3: vào Network tab kiểm tra kết quả trả về

Bên dưới là kết quả trả về sau khi chạy script block bên Console tab

Debug-dynamics-365-web-api-tren-web-browser

Ngoài ra bạn có thể copy & paste http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers?$top=3 lên browser để xem nhanh dữ liệu trả về của API mà không cần build script block and development tool.

Tham khảo thêm cách set header cho XMLHttpRequest.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *