Cách set header cho XMLHttpRequest

Thông tin header là một phần quan trọng khi thực thi một request của Web API trong Dynamics 365.

Để set thông tin của header cho XMLHttpRequest, ta sử dụng cú pháp sau:

XMLHttpRequest.setRequestHeader(header-key, value)

Ví dụ:

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET','http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/systemusers?$top=3');
req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
req.setRequestHeader("OData-MaxVersion", "4.0");
req.setRequestHeader("OData-Version", "4.0");
req.setRequestHeader("Prefer", "odata.include-annotations=*");
req.setRequestHeader("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate");
req.setRequestHeader("Pragma", "no-cache");
req.setRequestHeader("Expires", "0");

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *