Cách tạo một entity sử dụng Web API

Bên dưới là script block minh họa cho cách tạo một entity sử dụng Web API trong Dynamics 365 (online và on-premises).

var req = new XMLHttpRequest();
req.open('POST','http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/accounts');
req.setRequestHeader("Accept", "application/json");
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
req.setRequestHeader("OData-MaxVersion", "4.0");
req.setRequestHeader("OData-Version", "4.0");

var data = {
  "name": "Sample Account",
  "creditonhold": false,
  "address1_latitude": 47.639583,
  "description": "This is the description of the sample account",
  "revenue": 5000000,
  "accountcategorycode": 1
};

req.send(JSON.stringify(data));

Cách test script block ở trên:

 • Bước 1: mở web browser -> mở tiếp development tool (F12)
 • Bước 2: copy & paste script block ở trên vào Console tab
 • Bước 3: vào Network tab để kiểm tra kết quả trả về sau khi gọi API
 • Bước 4: Network tab -> Headers sub-tab -> vào tiếp General section và Response Header section để xem kết quả trả về như bên dưới:
General:
- Status Code: 204 No Content
- ...
Response Headers:
- OData-Version: 4.0
- OData-EntityId: http://servername:8888/GKN/api/data/8.2/accounts(6fdfc48d-754d-ea11-85b5-000c29f9d09a)
- ...

Bạn có thể kiểm chứng entity được tạo ra bằng cách copy và paste giá trị của OData-EntityId vào web browser để query data đã tạo:

Cách 1

http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/accounts(6fdfc48d-754d-ea11-85b5-000c29f9d09a)

Cách 2:

http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/accounts(6fdfc48d-754d-ea11-85b5-000c29f9d09a)?$select=name,creditonhold,address1_latitude,description,revenue,accountcategorycode

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công :) !

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *