Khắc phục lỗi không phân trang khi dùng hàm query_posts trong WordPress khi dùng Permalink

Hôm nay, mình dùng hàm query_posts để customize số bài post sẽ được hiển thị trên một page. Đoạn mã của mình bên dưới: $cat_id = the_category_ID($echo=false); query_posts(‘cat=’.$cat_id.’&posts_per_page=1′); while (have_posts()) { the_post(); the_content(); } echo posts_nav_link(); Mọi thứ đều ổn

Cách lấy mảng các category_id loại featured_categories của menu

Giả sử bạn có một menu id, bạn cần lấy tất cả các category_id loại ‘featured_categories’ thuộc về menu đó. Code minh họa: jimport(‘joomla.html.parameter’); $menu = JSite::getMenu(); $item = $menu->getItem($menu_id); $params = new JParameter($item->params); $catids = $params->get(‘featured_categories’); print_r($catids); Kết quả

1 2 3 5