HTML Links

HTML links được định nghĩa bởi thẻ <a>, dùng để link một địa chỉ web khác. Địa chỉ được link đặt trong thuộc tính href của thẻ <a> Ví dụ minh họa: <html> <title> GocKinhNghiem.com </title> <body> <a href=”http://www.gockinhnghiem.com”> Góc

1 2