All Selector (“*”)

Dùng để lấy tất cả các elements bên trong một document như là head, script, title, h1, … Ví dụ minh họa: <html> <head> <title> gockinhghiem.com” </title> <script src=”http://code.jquery.com/jquery-1.5.js”> </script> </head> <body> <h1> Góc Kinh Nghiệm </h1> <script> var elementCount

1 2 3 4