Cách lấy mảng các category_id loại featured_categories của menu

Giả sử bạn có một menu id, bạn cần lấy tất cả các category_id loại ‘featured_categories’ thuộc về menu đó. Code minh họa: jimport(‘joomla.html.parameter’); $menu = JSite::getMenu(); $item = $menu->getItem($menu_id); $params = new JParameter($item->params); $catids = $params->get(‘featured_categories’); print_r($catids); Kết quả

1 2 3