Khai báo namespace ngắn gọn cho model sử dụng trong view của ASP.NET MVC

Bên dưới là ví dụ code của một view được hiển thị ở Razor Engine @model Mvc4Application.Models.DemoModel @{ ViewBag.Title = "Index"; Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; } <h2>Index</h2> Như chúng ta...
Đọc tiếp »
12