Khắc phục lỗi không phân trang khi dùng hàm query_posts trong WordPress khi dùng Permalink

Hôm nay, mình dùng hàm query_posts để customize số bài post sẽ được hiển thị trên một page. Đoạn mã của mình bên dưới: $cat_id = the_category_ID($echo=false); query_posts(‘cat=’.$cat_id.’&posts_per_page=1′); while (have_posts()) { the_post(); the_content(); } echo posts_nav_link(); Mọi thứ đều ổn

Một số link hay dành cho những ai yêu thích wordpress

Góc Kinh Nghiệm chia sẽ cho các bạn một số link khá hay cho những ai thích wordpress WordPress coding standard: http://codex.wordpress.org/WordPress_Coding_Standards Functions: ở đây bạn có thể tra cứu các function mà wordpress đã định nghĩa http://codex.wordpress.org/Function_Reference/ Plugin_API: http://codex.wordpress.org/Plugin_API

1 2